szukajzadzwońnapisz maila0 złmenu
0 zł
NOWOŚCI
Korg MODWAVE MKII
Czekamy na premierę
Cena jeszcze nieznana

iZotope Trash CRG Vocalsynth, Neoverb, Iris, Stut

PROMOCJE
AIAIAI TMA-2 Ninja Tune Edition PROMOCJA!!
Cena: 1 099 zł
Min. cena 30 dni przed prom: 1 099 zł

Aktualna cena promocyjna: 899 zł

Numark Mixtrack Pro FX + Decksaver Mixtrack Pro FX
Cena: 1 084 zł
Min. cena 30 dni przed prom: 1 149 zł

Aktualna cena promocyjna: 999 zł

GWARANCJA

Warunki Gwarancji i Warunki Serwisowe

Dotyczą akcesoriów i podzespołów zakupionych w firmie NUTRON (www.djshop.pl)
 • Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela Nutron (zwana dalej Gwarantem) na czas określony, zgodnie z kartą gwarancyjną. Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data zakupu zapisana w Karcie Gwarancyjnej, będącej załącznikiem do dokumentu zakupu. Ujawnione w okresie gwarancji usterki będą usunięte bezpłatnie przez serwis Gwaranta.

 • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, wymiana igły itp.

 • Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: igła, membrana, potencjometry, lampy, żarówki itp.

 • Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

 • Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do serwisu Gwaranta osobiście na własny koszt lub przesyłką kurierską na koszt Gwaranta (po wcześniejszym otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia od punktu serwisowego). Serwis nie przyjmuje przesyłek uprzednio nie zgłoszonych lub przesyłek za pobraniem.

 • Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy:

  • reklamujący powinien dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać objawy uszkodzenia,

  • reklamujący jest zobowiązany dostarczyć do serwisu Gwaranta opis wraz z uszkodzonym sprzętem i Kartą Gwarancyjną,

  • sprzęt należy dostarczyć kompletny oraz zapakowany w oryginalne opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem (karton, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), przed wysyłką należy skontaktować się telefonicznie ze sprzedawcą,

  • dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzone plomby,

  • po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Reklamującemu za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt Gwaranta,

  Wszelka odpowiedzialność związana z zapewnieniem należytego opakowania na czas transportu, ubezpieczenia, oraz innych zabezpieczeń przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie ciąży na Reklamującym.

 • Numery seryjne umieszczone na sprzęcie lub jego opakowaniu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są cechami wystarczającymi do świadczeń z tytułu gwarancji.

 • Kartę Gwarancyjną należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku zagubienia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.

 • Zastrzega się prawo odmowy wykonania świadczeń gwarancyjnych w przypadku, gdy w Karcie Gwarancyjnej wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia, skreślenia lub zamazania, uniemożliwiające odczytanie istotnych treści lub wpływające na ich wiarygodność.

 • W przypadku gdy zakupiony sprzęt ulegnie awarii w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty zakupu, Gwarant wymieni go na wolny od wad lub inny o nie gorszych parametrach technicznych, zgodnie i na podstawie dokumentu zakupu, po uprzednim sprawdzeniu sprzętu przez serwis. Sprawdzenie sprzętu nie powinno trwać dłużej niż 3 dni robocze.

 • Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie do 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu (np. nieprzewidziane kataklizmy, blokady granic, niepokoje społeczne, brak części, nietypowa usterka itp.). Reklamującemu przysługuje prawo do informacji na temat etapu prac serwisowych do 14 dni roboczych.

 • W przypadku warunkowego przyjęcia do serwisu Gwaranta sprzętu, który nie spełnia warunków określonych powyżej, serwis Gwaranta nie jest zobowiązany do wywiązywania się z określonych terminów.

 • Gwarancją nie są objęte:

  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu,

  • uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania (jeśli instrukcja nie jest w języku polskim kupujący musi we własnym zakresie przetłumaczyć ją i postępować według jej zaleceń) przechowywania czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,

  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Reklamującego, Użytkownika, lub jakikolwiek nieautoryzowany zakład serwisowy,

  • sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu Gwaranta w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), oraz wywołane tym uszkodzenia,

  • sprzęt, którego Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),

 • Numer seryjny reklamowanego sprzętu musi odpowiadać numerowi seryjnemu podanemu w Karcie Gwarancyjnej.

 • Każdy reklamowany sprzęt serwis Gwaranta sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli reklamowany sprzęt jest sprawny, Gwarant obciąża reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.

 • Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.

 • Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:

  • opis uszkodzenia,

  • nr listu przewozowego,

  • datę doręczenia,

  • oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat,

  protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać do siedziby Nutron.